Prædation på markvildt

Jægernes Naturfond har i 2012 givet tilsagn om støtte på i alt kr. 500.000,- til et projekt der skal undersøge prædatorernes indflydelse på de seneste års fald i markvildtbestanden. Projektet gennemføres af Danmarks Jægerforbunds sektion for anvendt vildtforskning.

Projektet er opdelt i tre dele: I første delprojekt undersøges om rævens fødevalg har forandret sig i forhold til tilsvarende undersøgelser af maveindhold for 40 år siden. Eventuelle forskelle relateres til aktuelle forandringer i landskabet over samme tidsperiode.

I andet delprojekt studeres rævens fødevalg også, men her via indsamlede ekskrementer. Fordelen er bl.a., at antallet af prøver kan øges og indsamles over hele året for at belyse forventede sæsonvariationer i rævens byttedyrspræferencer. I forhold til undersøgelser af maveindhold tillader undersøgelser af ekskrementer desuden kvantitative vurderinger af prædatorenes fødevalg.

I tredje delprojekt undersøges dels hvilke rovdyr som har betydning for redeprædation hos agerhøns, og dels med ræven som eksempel, hvordan rovdyr bevæger sig i landskabet. Rævens bevægelsesmønster under fødesøgning samt redeprædation hos agerhøns beskrives og analyseres i forhold til form, struktur og andel af småbiotoper i det moderne landbrugslandskab.

Redeprædation på Agerhøns

I projektet indfanges agerhøns og der monteres en radiosender på dem. Herefter slippes de fri i det område hvor de er fanget, hvorefter det er muligt at lokalisere dem over de næste 6-7 måneder. I projektet er mere end 40 agerhøns forsynede med radiosender.

Undersøgelsen har hidtil bl.a. vist, at agerhøns formentlig ad naturlig vej kan rekolonisere forladte områder, hvor levevilkårene er blevet forbedret, og at agerhøns i Danmark, i modsætning til udenlandske fugle, vælger at lægge deres rede langt fra læhegn, hyppigt i vinterafgrøder der tidligt giver god dækning som f.eks. vinterafgrøderne rug og raps.

Undersøgelsen fortsætter i 2015, og resultaterne er derfor endnu foreløbige, men har ikke desto mindre været overraskende.

Status på projektet kan læses i den seneste statusrapport.

Hare1.jpg

 

Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida